TEFO 董事局成員

主席 陳玉蘭博士 香港演藝學院表演藝術研究中心高級講師
成員 張秉權博士 國際演藝評論家協會(香港分會) 主席
許日銓先生 香港演藝學院人文學科系主任
梁永宜先生 香港中文大學社會服務管理文學碩士課程兼任講師/贈予亞洲香港區顧問
莫昭如先生 社區文化發展中心總幹事
關信培先生    TEFO民選董事